©2014-2022, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN QUỲNH LƯU

Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. Lịch công tác